• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 47 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• สารบรรณ_ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2
นายอภัย งามแสง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
•
นายเฉลิม สมภู่ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• สารบรรณ_ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
4
•
นายวันชัย พันธุมงคล • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานวัดผลประเมินผล
• สารบรรณ_ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
5
•
นายสมเกียรติ สุขปลั่ง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• สารบรรณ_ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
6
•
นายสมภพ มงคล • ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• สารบรรณ_ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
7
•
นางสาวชนิกานต์ สุขขจรกุล • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• สารบรรณ_ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• หัวหน้างาน งานการเงิน
8
•
นายหาญประชา พรหมมา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
9
•
นางสาวสุภาวดี สุวรรณชัยรบ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
10
•
นพนัย สีลาโส • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• สารบรรณ_ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
11
•
นายชัยยา วิลัยไสย์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
•
นายวสุรัตน์ วงษ์มิตร • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• สารบรรณ_ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
13
•
ปวีณ แก้วใส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14
•
นางสาวสุภาพร ดางาม • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม
15
•
นายไพศาล หงษ์อุดม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16
•
นางภัชรานันท์ จันทชิด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
17
•
นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
18
•
นายจำลอง นาคฤทธิ์ • ลูกจ้างประจำ คนงาน
19
•
นายจีราวัฒน์ ธิติเมธีศักดิ์ • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์
20
•
นายวิน ดิศร • ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์
21
•
นายบุญเนาว์ สุวรรณคำ • ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงาน
22
นายไชยันต์ ขวัญเพ็ชร • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
23
นายประทีป สืบสาย • ลูกจ้างอัตราจ้าง ยาม
24
•
นางสาวรังสิยา ห้วงน้ำ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• สารบรรณ_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
25
•
นางสุภาพร ศรีถัน • เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ
• สารบรรณ_ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
26
•
นางสาวดวงกมล รุ่งเรือง • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• สารบรรณ_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
27
•
นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์รอด • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
28
•
นางสาวลลิตา พงษ์โต • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
29
•
นางชุติมา บำรุงกิจ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
30
•
นางนพมาศ ห้อฤทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
31
•
พรรณวิภา บุตรเนียม • เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
32
•
ฉัตรฉราวรรณ ไพวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• สารบรรณ_ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
33
•
นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
• สารบรรณ_ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
• สารบรรณ_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
34
•
นายพุทธิชัย นามวงษ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• สารบรรณ_ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
35
•
นางสาวสาวิตรี ใจงาม • หัวหน้างาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• สารบรรณ_ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
36
•
นางสาวรพีพรรณ เป้งกระโทก • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• สารบรรณ_ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
37
•
นางพิไลวรรณ ตุ่นทอง • สารบรรณ_ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
38
•
นางนรีรัตน์ สมใจ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
• สารบรรณ_ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
39
•
นายอภิรมณ์ สรรพาณิชย์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• สารบรรณ_ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
40
นายสมพงษ์ แซ่บ่าง • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• สารบรรณ_ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
41
•
นางสาวลลิดา ธรรมรส • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
• สารบรรณ_ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
42
•
นายภาคภูมิ นาคทิพย์ • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• สารบรรณ_ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
43
•
สุทธิพงษ์ ศรีถัน • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สารบรรณ_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• สารบรรณ_ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
44
•
นางนิภา งามแสง • สารบรรณ_ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
45
•
นางสุภาวดี พิมพ์สุด • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• สารบรรณ_ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ